Biciklizam u njemaekoj

Enova program je tim ERP klase koji omoguæuje poveæanje performansi tvrtke.Zahvaljujuæi boljem stroju i nadzoru procesa u korporaciji, neuèinkovitost kori¹tenja resursa je ogranièena.Program radi s najrazlièitijim Microsoftovim sustavom - prozori & nbsp; 10.Takoðer ga je moguæe koristiti na svim vrstama mobilnih ureðaja. Poèev¹i od pametnih telefona i ostajuæi na dodirnim tabletama.Sustav enova365 pru¾a prikladno suèelje, sporazum s vlastitim zakonom, poslovno znanje i jednostavno a¾uriranje.Softver ima visoku strukturu. Svaki element podr¾ava odreðeni aspekt poslovanja. One su prisutne, izmeðu ostalog, u zadacima vezanim za upravljanje ljudskim resursima, obraèun plaæa, financijske evidencije, fakturiranje, upravljanje skladi¹tem, prodaju, inventar i knjigovodstvo.Za fleksibilnu prilagodbu ponude potrebama naziva kupit æe se izbor modula.Tvrtka nudi tri modela za kupnju:- kupnju softverske licence koja postaje vlasni¹tvo kupca i daje buduæa a¾uriranja. Idealna opcija za leasing tvrtke.- najam softvera u izgradnji pretplate za kori¹tenje odabranih elemenata sustava.Savr¹ena alternativa za male i male tvrtke.- najam metode i infrastrukture koja stvara zakup modula zajedno sa poslu¾iteljima, a¾uriranjima i sigurnosnim kopijama. Provjereni sustav za imena koja ne ¾ele ulagati u IT objekte.

Ponuda je podijeljena u tri funkcionalne varijante.Postoje tri verzije - srebro, zlato i platina.Srebrna verzija daje se malim tvrtkama sa samo nekoliko pozicija. Ima niske znaèajke.Zlatna verzija za svjetla i srednja poduzeæa koja trebaju nekoliko, nekoliko primjeraka programa. Ova kategorija programa omoguæuje vi¹estruko razgranavanje i nudi definiranje znaèajki.Platinum verzija je odreðena za obiène, takoðer iznimne tvrtke.Nudi multitasking i pro¹irivost s istom funkcionalno¹æu.Primjeri kupovnih cijena za enova module (bez PDV-a:- enova365 HR plaæe - 1666 PLN (srebrna verzija, 3738 PLN (zlatna verzija- porezna knjiga enova365 - 630 PLN (srebrna verzija- enova365 trgovaèka knjiga - 2863 PLN (zlatna verzija- Enova365 fakture - 266 PLN (srebrna verzija, 613 PLN (zlatna verzija

Cjenik enova u klasi platine podlo¾an je individualnim pregovorima.