Blagajnu to je to

Obveze koje se odnose na vlasnike blagajne ne ukljuèuju samo poslove vezane uz njihovu kupnju i fiskalizaciju. Naprotiv, odnose se prvenstveno na svako sljedeæe razdoblje u kojem se koristimo iz dane fiskalne blagajne. ©to, dakle, po¹tuje svoje du¾nosti?

©to nam znaèi porezni zakon u posjedu i kori¹tenju blagajne?

SpartanolSpartanol Učinkovit način pretvaranja masnoće u mišićnu masu

1. Primici, potvrde.

Prvo je dati raèune. Vjerojatno ste èuli za postupke kojima su kupci preuzimali raèune od prodavaèa. Odakle dolaze takvi dogaðaji? Potvrda je èinjenica da je porez koji se duguje Poreznom uredu ukljuèen u izjave trgovca. Nepostojanje potvrde mo¾e se usredotoèiti na postojeæi da ovaj porez nije uzet u obzir. Ovdje moramo izgraditi lijek za vrstu poreza i konkurentno nepo¹tenje.

2. Dnevno fiskalno izvje¹æe.

Dnevno fiskalno izvje¹æe dodatna je obveza na koju je poduzetnik prisiljen. Pa, nakon zavr¹etka svakog dana (ali prije nego ¹to je trgovina sljedeæi dan poduzetnik je prisiljen izvr¹iti izvje¹æe. U njoj æe se dati vrijednost poreza, koju æe poduzetnik morati platiti Poreznoj upravi prikladnoj za svoje sjedi¹te. Jednostavno? Zapamtite da se ovo izvje¹æe tra¾i u sluèaju fiskalne kontrole.

3. Mjeseèno fiskalno izvje¹æe.

Takoðer, kao iu sluèaju dnevnog izvje¹æa, potrebno je napraviti analogno mjeseèno izvje¹æe. Vjerojatno je rijeè o tome da se uzme u obzir vrijednost cjelokupnog poreza koji trebamo platiti za cijeli mjesec. Kako bismo trebali napraviti ovo izvje¹æe? U tom smislu, pitanje je vrlo jednostavno. Mjeseèno fiskalno izvje¹æe mora biti izraðeno do dana u mjesecu u kojem se nalazi.

4. Blagajna.

Oslanjajuæi se na usluge fiskalne blagajne, takoðer ste du¾ni unijeti unose u blagajnu. Va¾no je da se ti unosi, kao i sve knjige, predaju u okru¾enju koje se smatra bliskim blagajnama. Naravno, ti æe se tekstovi kontrolirati tijekom porezne revizije koju poduzetnik provodi u Poreznoj upravi.

Sa¾etak: & nbsp; Blagajne & nbsp; imaju mnogo odgovornosti. Meðutim, ¹titeæi ih, sigurni smo da legalno idemo u sume. Potom mo¾emo dokazati moguænost dokazivanja razlièitih poreznih inspekcija koje je izradio Porezni ured.