Euvanje vojnih evidencija

Obveza voðenja evidencije putem elektronièkog ureðaja u izgradnji financijske institucije u dvije tisuæe sedamnaeste godine primjenjivat æe se na sve poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost i nude svoju laku i pomoæ subjektima bez registrirane financijske djelatnosti i za pau¹alce. ®eljeznice u fiskalnim iznosima uvode se postupno.

U pedesetoj godini petnaeste godine zakonodavac je ukinuo izuzeæe od obveze èuvanja elektronièkih zapisa subjektima, meðu kojima je uoèio te¹ke povrede. Na te su povrede najvi¹e utjecalo potcjenjivanje stvarnog prometa njihovog poslovanja kako bi se kretalo u granici od dvadeset tisuæa prometa, pri èemu nije izvr¹ena obveza voðenja evidencije o robi i pomoæi putem posnet blagajne i izdavanjem potvrda putem nje. Industrije koje su najèe¹æe dopu¹tale da ova vrsta bude kriva prema Ministarstvu financija bile su metode automobila, dijagnostièke stanice za vozila, lijeènici, stomatolozi, frizeri i kantine koje se provode na podruèju obrazovnih ustanova i tih upravljanih institucija. Zakonodavac takoðer tvrdi da æe bilje¾enje prometa od svih poslovnih subjekata koji pru¾aju usluge potro¹aèima bez registriranih financijskih aktivnosti i za pau¹alne poljoprivrednike biti veliki korak za poveæanje transparentnosti i konkurentnosti na tr¾i¹tu te omoguæavanje lak¹e i popularnije provedbe njihovih prava pred sudom potro¹aèa. Uz èetvrti stavak navedene uredbe, ustanove koje pru¾aju usluge zamjene guma, tehnièka pitanja i konzultacije, kao i porezni savjetnici, frizeri i kozmetièari bili su du¾ni brzo instalirati blagajnu zajedno s prvim danom sijeènja 2000., sedamnaestom godinom. U sljedeæim sluèajevima poduzetnici koji nisu obuhvaæeni posebnim propisima imaju rok od dva mjeseca od dana prekoraèenja ogranièenja od dvadeset tisuæa kuna za ugradnju blagajne.