Fiskalna blagajna

Danas mnogi Poljaci rade u inozemstvu pa mi trebaju dokumenti prevedeni na engleski. A mnoge na¹e tvrtke koje poma¾u u meðunarodnom okru¾enju zahtijevaju da kandidati za produkciju predstave svoj ¾ivotopis na stranom jeziku, posebno u engleskom stilu. U Poljskoj gotovo nitko od kandidata za stvari nije profesionalno preveo dokumente za zapo¹ljavanje. Zato je va¾no povjeriti prijevod ¾ivotopisa struènjaku.

Osobito u Poljskoj, mi sami napi¹emo ¾ivotopis ili popratno pismo, a rijetko je naruèujemo u ulozi koja je specijalizirana za ljudske resurse. U meðuvremenu, obièno je pogre¹no poku¹ati izgubiti potencijalno radno mjesto. Iako govorimo engleski u komunikativnom stanju, ne bavimo se posebnim, specijaliziranim rjeènikom koji se èesto pojavljuje u tekstovima za regrutiranje. Unatoè èinjenici da nam je dobro, fraze koje koristimo za izvornog govornika zvuèe lo¹e, umjetno, odmah stavljaju u oèi lo¹e prevedeni tekst, jer osoba koja koristi odreðeni jezik od roðenja nikada ne bi rekla. Do posljednjeg, morate paziti na dobru lingvistièku, gramatièku ili stilsku sintaksu.Na¾alost, vrlo je te¹ko dostiæi razinu jeziènih vje¹tina, dopu¹tajuæi slobodno pisanje idealnog ¾ivotopisa u stranom stilu. Poslodavci potvrðuju da su tekstovi koje dobivaju na engleskom jeziku puni pogre¹aka u pisanju, nedostaju pravopisne rijeèi, gramatièke gre¹ke, prenose poljske reèeniène strukture na ispis. Naravno, za Poljaka takav æe ¾ivotopis biti lagan, jer æe ga, naravno, nauèiti, kao ¹to smo na poljskom, ali izvorni Englez mo¾e pru¾iti dosta problema. Tako na svoj naèin pogor¹ava situaciju u procesu regrutacije i ponekad èak odluèuje o na¹em neuspjehu.Posebnu sramotu uzrokuje nedostatak ¾ivotopisa ako smo na jeziènoj grupi u¹li u napredno uèenje jezika. Puno siroma¹tva, ako na odreðenom mjestu uèenje stranog jezika neæe nam pomoæi u na¹em prirodnom radu. Jo¹ gore, ako se radi o piæu od bitnih zahtjeva da se zauzme odreðeno mjesto, ono ¹to æemo svakodnevno postiæi u svakodnevnim aktivnostima. Tada æe pogre¹ke u ¾ivotopisu sigurno biti diskvalificirane. Vrijedi ulagati u poseban prijevod ¾ivotopisa.

http://hr.healthymode.eu/flexa-plus-new-lijek-za-bolesti-zglobova/

izvor: