Industrijski usisavae 30l karcher mv 6

Trenutno mo¾ete upoznati mnoge metode industrijskih usisavaèa. Oni dijele ne samo cijenu, nego i parametre pa èak i uporabu i razlike u funkcijama. Uklanjaju razlièite neèistoæe. Prije kupnje industrijskog usisivaèa, obratite pozornost na va¾na pitanja. Prije svega, trebate odrediti objekt u kojem æe se koristiti usisivaè. Ili æemo morati usisavati za suho ili mokro oneèi¹æenje. Va¾nost pamæenja i odreðivanja vremena kori¹tenja, jer æe to ovisiti o njezinoj snazi.

Usisivaèi su obièno podijeljeni u tri razreda. Njihova va¾na znaèajka su podaci o znaèajki Low ili usisavaèi, koji prvenstveno slu¾e za uklanjanje pra¹ine. Va¾no je da se s njima postupa, izmeðu ostalog, u stolariji ili malim obnovama. Druga je znaèajka Medium, gdje su usisivaèi prilagoðeni za uklanjanje pra¹ine s drveæa, boja, lakova ili gipsa. Posljednji razred, ili visoki, omoguæuje lijeèenje opasnih tvari, patogenih i kancerogenih, primjerice azbesta.Odabirom odgovarajuæeg industrijskog usisivaèa treba obratiti pozornost na njegov motor, jer æe u odnosu na njegovu snagu usisavanje biti mlaðe ili jaèe i takoðer æe biti proporcionalno s kapacitetom obrade. Prilikom kupnje industrijskog usisavaèa, obratite pa¾nju i na filtre jer neki usisivaèi imaju funkciju samoèi¹æenja. Osim toga, trebamo provjeriti nedostatak kontejnera, dodatnu opremu za jelo, domet kabela, te¾inu ureðaja i naravno jamstveni period.Industrijski usisivaè ¾eli biti dovoljno jak da ukloni kontaminante koje smo naveli. Istodobno treba biti dodatno otporna na mehanièka o¹teæenja. Takoðer moramo privuæi mi¹ljenje o njegovoj snazi kako bismo je mogli lako koristiti.Odabir pravog usisavaèa nije popularan, ali kori¹tenje gore navedenih savjeta vjerojatno æe biti pristupaènije.