Istra ivanje upravljanja ljudskim resursima

Enova, dakle, ni¹ta vi¹e od sustava za planiranje resursa poduzeæa, koji se obièno naziva ERP. Njezino primarno djelovanje je prije svega operacija upravljanja svim resursima poduzeæa. Proizvoðaè ovog softvera je Soneta Sp. Sustav se mo¾e kupiti od ovla¹tenih distributera enova kraków.

Cijeli sustav izgraðen je u modularnom redoslijedu, a svi zasebni elementi pobolj¹avaju poslovanje tvrtke u strogom podruèju poslovanja. Posljednja podruèja ukljuèuju administraciju osoblja, obraèun plaæa, fakturiranje, prodaju, blagajnu, knjigovodstvo inventara, upravljanje skladi¹tem, voðenje cijelih raèuna, upravljanje informacijama s postojeæim i potencijalnim kupcima. Osim toga, moduli pru¾aju moguænost za obavljanje naplate potra¾ivanja i mobilne prodaje.Najva¾nije prednosti Enova softvera su njegove funkcionalnosti. Program organizira neke potrebne alate kako bi pratio stvaranje procesa u tvrtki. Sustav je tako rafiniran da radi sa svim industrijskim i specijaliziranim softverom. Softver u preciznom sustavu prilagoðava se odgovarajuæem okru¾enju.Enova se odreðuje za mala, srednja i velika poduzeæa. Takoðer za tvrtke koje zauzimaju jedno mjesto, kao i one s pro¹irenim odjelima. To je vrlo promi¹ljena konstrukcija. Ima velike verzije softvera, zahvaljujuæi kojima se sav softver "dijeli s poduzeæem". Enova æe zadovoljiti sve potrebe za informacijama u uredu. U isto vrijeme, Enova softver je vrlo jednostavan za kori¹tenje. Istièe se svojom primjenom elegancije i ima lijepo i intuitivno suèelje za potro¹aèa. Provedba projekta ne zahtijeva specijalistièku obuku.Kori¹tenje Enova programa u uredu je rje¹enje koje osigurava dobro upravljanje resursima tvrtke i ima sigurnost za tvrtku.Popularnost i pouzdanost dotiènog softvera odreðuje prije svega da je nagraðen u moæi natjecanja. Osim toga, vi¹e od 6.500 tvrtki i poduzeæa veæ je opremljeno Enova softverom, ¹to odreðuje njegovu pouzdanu kvalitetu.