Izuzimanje iz blagajne zbog broja transakcija u 2014 godini

Blagajne su potrebne mladim tvrtkama koje opskrbljuju na¹e proizvode individualnim kupcima, ukljuèujuæi male trgovine, voæare, kioske itd. U tim podruèjima jo¹ uvijek se susreæemo s blagajnama s jednim sjedalom malih dimenzija. Oni su uvijek jeftine, praktiène i funkcionalne fiskalne kvote. Njihov posao je prije svega registriranje sluèaja i davanje potvrde kupcu kao potvrda kupnje.

To omoguæuje ugodnu kontrolu marke i tra¾enje posla. Mali fiskalni ureðaji obièno nemaju opse¾ne funkcije, kada se radi o sustavima blagajne, koje mo¾emo nabaviti u supermarketima. Meðutim, èe¹æe, druge metode blagajne nude nam moguænost spajanja èitaèa bar koda ili terminala platne kartice zasebno.

Odabir blagajneJeftine blagajne kreæu se od 500 PLN do nekih 1700 PLN. Puno je proizvoðaèa na tr¾i¹tu koji prodaju iznimno te¹ke proizvode. Dobro je imati dobro mi¹ljenje pri odabiru blagajne, kao i usluge. Pa kada je znaèaj u kojem smo napraviti fiskalni ureðaj i pru¾a uslugu. Pri odabiru blagajne, jednako je va¾na i praktiènost rada - blagajna treba imati velike tipke i jasan zaslon s pozadinskim osvjetljenjem. I prije kupnje vrijedi vidjeti kako se ka¾e papirna traka, jer se ona vjerojatno odvija u nekoliko odgovarajuæih trenutaka i obièno je treba promijeniti.

Koje zahtjeve treba ispuniti?Fiskalna blagajna trebala bi ispuniti sve zahtjeve ministarstva financija i imati dodatne funkcije kao ¹to su prosuðivanje drugih valuta ili ispisivanje jasnih imena robe. Naravno, blagajna bi trebala, na bilo kojem raèunu, uni¹titi porezni identifikacijski broj tvrtke. Uzimajuæi u obzir èinjenicu da postojimo u Europskoj uniji, na¹a nova blagajna trebala bi biti posljednja spremna, kupac uvijek mo¾e biti spreman platiti valutu u eurima, a najèe¹æe èak i popularni mali fiskalni iznosi su velika spremnost za plaæanje u eurima. Tada je to vrlo va¾no, jer u svakom elementu Poljska mo¾e do¾ivjeti euro. Osim toga, blagajna bi trebala biti prilagoðena èitanju s razlièitim ureðajima kao ¹to su èitaè koda, raèunalo, dodatni zaslon, terminal, ladica za novac ili vaga.