Laringolo ki mikroskop

Drivelan Ultra

Prvi ureðaji nisu bili prikladni za bogato mjesto za pokazivanje kao i za moderno, jer njihovo poveæanje istra¾ivaèkog objekta nije bilo lijepo, a operacija se sastojala od kori¹tenja dnevnog svjetla. Oni su prisutni vrlo sofisticirani i dobri, ali jo¹ uvijek rade na njihovom pobolj¹anju kako bi imali sve vi¹e koristi od posljednjeg alata.

Vrlo zanimljiva vrsta mikroskopa su tzv. Akustièki mikroskopi, èije funkcioniranje se temelji na ultrazvuènim valovima, koji ne prelaze nekoliko gigaherca. Takav ureðaj usmjeren je od akustièkih leæa, ureðaja za skeniranje i piezoelektriènog pretvaraèa. Ona prije svega osigurava tra¾enje elastiènosti i viskoznosti stanica i prouèavanje njihovih promjena.Iz serije, znanstvenici koriste elektronske mikroskope za prouèavanje ciljeva i materije u atomskom stanju. Koriste elektronski snop za obradu, a njihova se rezolucija poveæava s razvojem energije elektrona. Dane su do danas. Vrlo su èeste uglavnom zbog na¹e znaèajne funkcionalnosti. Zahvaljujuæi njima mo¾ete kupiti vrlo oèiglednu i pravu sliku, pa se znanje i metode uzimaju u obzir. Posebno va¾ne informacije o tim alatima postoje tada, da sva istra¾ivanja provedena za njihovu uslugu moraju biti slobodna. Vjerojatno æe ¾ivjeti ovaj problematièni problem ako tra¾i studiju biolo¹kih organizama.Operativni je jo¹ jedan tip mikroskopa koji se u medicini ¹iroko koristi za provoðenje akcija i stilova u relativno niskim prostorima, a slu¾i za izgradnju neurokirur¹kih, stomatolo¹kih i oftalmolo¹kih postupaka. Zahvaljujuæi ovim ureðajima danas mo¾emo u¾ivati u velikom napretku medicine koji mo¾e spasiti ¾ivot i pobolj¹ati udobnost ¾ivota. Nekada su bili takvi neinvazivni tretmani, a kada su bili posebno te¹ki, bilo ih je te¹ko provesti, a veæina njih su normalni za mnoge od nas.