Metalurgija i ljevaonica

http://hr.healthymode.eu/drivelan-ultra-najbolje-i-najucinkovitije-tablete-za-erekciju/

Trenutno je metalurgija podruèje koje stvara ne samo plastiène procese oblikovanja i ljevaonice, veæ se i zaustavlja prouèavanjem struktura u makro silama. Posljednji predmet obièno gradi eksperimente na metalografskim mikroskopima.

Mikroskopija je dio koji se pojavio prije nekoliko stotina godina. I tek relativno nedavno poèeli su se pojavljivati drugi tipovi mikroskopa u metalurgiji. U novim vremenima oni su potrebni za rad s in¾enjerskim proizvodima. U tom podruèju su metalografski mikroskopi iznimno moderni, koji se rotiraju, izmeðu ostalog, za ispitivanje uzoraka metala ili èak njihovih otkriæa. Postoji tehnika snimanja koja se uzgaja na neprozirnim uzorcima. Metalografski mikroskopi ukljuèuju, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope, koji omoguæuju pa¾nju strukturama na atomskom razdoblju i svjetlosnim mikroskopima, koji se odlikuju manjim poveæanjem. Opa¾anja provedena uz kori¹tenje ovih ureðaja izuzetno su va¾na, jer zahvaljujuæi tome u moguænosti smo prepoznati razlièite vrste mikrokrase unutar ili pokrenuti ih. Moguæe je vi¹e nego izraèunati fazni udio, kao i odrediti toène faze. Zahvaljujuæi tome mo¾emo procijeniti i broj i naèin ukljuèivanja, kao i mnoge razlièite bitne komponente iz metalur¹kog elementa gledanja. Primjerice, èesto se kupuju mikroskopska promatranja novostvorenog materijala za specifièno promatranje strukture materijala, zahvaljujuæi èemu u perspektivi mo¾emo sprijeèiti mnoge nepo¾eljne kvarove.

Kori¹tenje metalografskih mikroskopa je vrlo va¾no, jer zahvaljujuæi tome veæ mo¾emo pronaæi defekte u materijalu. Uvijek vrijedi zapamtiti da je rukovanje ovom vrstom namje¹taja opasno. Iz tog razloga, samo kvalificirani ljudi trebaju imati iskustva o tome.