Mladi njemaeki prevoditelj

Iako je tr¾i¹te prijevoda trenutno puklo od nedavnih talenata (svake godine tisuæe ¾ednih studenata napu¹ta filolo¹ke fakultete, pronala¾enje najboljeg, najjaèeg i najekonomiènijeg prevoditelja vrlo je ozbiljno.

Sve zbog èinjenice da su ponude vezane uz prijevod - ili èlanci, ili ista verbalna nota - sve vrste, od kojih mnoge nisu prave. Pretpostavimo onda da je svrha na¹eg ukusa razumjeti engleski jezik u Var¹avi. U kojem stilu ga mo¾emo otkriti? Kako se ne "dr¾ati" kvalitete i vremena sumnje, a prije svega kako izbjeæi gubitak klime i novac? Mi æemo poku¹ati reæi sve o ovom proizvodu u ovom proizvodu.

Pojava ponude predstavljene na Internetu kljuèni je èimbenik u ispitivanju dobrog prevoditelja. Unaprijed, trebamo odbaciti sve trenutne moguænosti, èiji je sadr¾aj zgusnut na tri ili èetiri reèenice. Pravi prevoditelj, kao diplomant engleskog ili neke druge filologije, mo¾e napisati ne¹to vi¹e o sebi - iu ovoj situaciji, kako bi potaknuo potencijalnog korisnika na pobjedu od njegove pomoæi. Va¾no je da je prilika koju pru¾a prevoditelj izvjesna i koncizna, ali s trenutnom kratkoæom ne mo¾emo preuvelièati. Na¹u pa¾nju treba usmjeriti na prevoditelje, koje unaprijed govore, u kojim se temama najbolje osjeæaju - posebice ¾elimo prevesti ne blesavo predavanje u grupu ili sveuèili¹te, kao i specijalizirani tekst koji mora prevesti iskustvo (èesto specijalizirani rjeènik vjerojatno ¾ivi preveden netoèno od strane ¾ene koja ne poznaje toèku, zbog èega je vrijedno pronaæi onoga tko æe znati ¹to tra¾i. Vrijedi tra¾iti pravog prevoditelja u prevoditeljskoj organizaciji.

Jo¹ jedan va¾an trenutak je prevoditeljeva temporalnost - va¾no je da nam za nekoliko dana da prijevod. Èesto se mogu susresti prevoditelji koji na jednostavan naèin ne spominju ni¹ta o fazi provedbene faze. Iz njihove pomoæi bilo bi manjka imovine (osim ako do njih osobno ne saznamo kad dobijemo posao. Ako nam je stalo do vremena i ne ¾elimo èuti isprike o istoj bolesti ili slomljenoj nozi, bolje ulagati u povjerenog èovjeka. Ovdje idemo na sve ¹to ka¾emo: procijeniti vjerodostojnost ponude. Ako vidimo da je njezin otac ulo¾io mnogo vremena u svoju pripremu, mo¾emo stvoriti jamstvo da mu je stalo do svojih klijenata.