Modeliranje kose na debelom kistu

Moja neæakinja jako voli igrati se s kosom, mo¾e¹ je satima milovati, i poèistiti je. Ona je takoðer posveæena, ako joj je potreban savr¹en izgled, pet puta mo¾e pobolj¹ati jednu pletenicu, stavljajuæi kose na njih u svako doba, ili ih stisnuti. On najvi¹e voli ¹kolske naoèale i dolazi do njih. Njena nova kreacija Kraljice nevolje bila je i bila zabavna i morala je nositi savr¹enu frizuru i odjeæu. Na poèetku ju je majka upetljala s nekoliko pletenica s trakama smje¹tenim u njih. Tada je ovaj ¹armantni jedanaestogodi¹njak rekao ne, ne i vi¹e. Zapravo, pogledat æu uspio kosu ... i poèelo je. Vrijeme upravljanja i njihovo modeliranje. Izgledala je divno poput velike princeze. I kao ¹to je ista s princezama, brzo se predomislila. Ne ukljuèujuæi i to da je gotovo dva sata od poèetka predstave. Neoèekivano ... potpuno je promijenila ideju, ali u njenom govoru zvuèalo je pomalo kao "nieeee, ne sviða mi se, ne sjeæam se ni¹ta poput aristokrata, najvi¹e njezina podreðenog". Upitala je novu frizuru, naslaganu kosu prema napunjenoj koki. Jer, ba¹ kao ¹to je i ranije stvarala, sada imamo iskustva u usmjeravanju njezine kose, tako da je to i¹lo posebno dobro. Njezina majka, s jedine strane, napravljena sam od ostalih i za dvadeset minuta.

Pogledajte ponudu ukosnica