Modul linearni pdf program

Program Enova sadr¾i mnoge module koji se mogu koristiti u ime ili u poduzeæu u mnogim elementima njegova funkcioniranja. HR modul i platni spisak djeluju u evidenciji podataka o ljudskim resursima, izraèunavaju platni spisak, poreze, doprinose ZUS-a itd. On pru¾a sveobuhvatnu podr¹ku za pitanja zaposlenika. On se toèno a¾urira pravilima koja danas funkcioniraju u Poljskoj. Definiran je èistim i te¹kim korisnièkim suèeljem, postoji i kompatibilan je s MS Office paketom.

https://neoproduct.eu/hr/hallu-motion-ucinkovit-nacin-da-se-rijesite-haluksa-bez-operacije/Hallu Motion Učinkovit način da se riješite haluksa bez operacije

Modul Tax Book je, meðutim, odgovoran za rukovoðenje tvrtkom u pitanjima voðenja evidencije, raèunovodstva i izrade modernih i starih izvje¹æa. U njegovom umu su izraðene sve izjave, naselja i zapisi KPIR-a. Omoguæuje lak¹e evidentiranje deviznih obveza uz automatski izraèun teèajnih razlika.Knjiga inventara omoguæuje korisnicima da registriraju dogaðaje povezane s trajnim metodama. Obvezni modul postoji i za evidenciju nematerijalne imovine i opreme. Moguæe je kreirati odreðeni raspored dogaðaja koji su povezani s najnovijim materijalima. Knjiga s elementom mo¾e se uzeti u bilo kojem razdoblju obraèunske godine.Modul Raèun djeluje pri izdavanju prodajnih dokumenata i postavljanju cjenika i prikupljanju znanja o poslovnim partnerima. Aplikacija Trade svojim korisnicima omoguæuje izdavanje dokumenata o kupnji, prodajnih dokumenata, voðenje evidencije o narud¾bama i radnjama trgovine.Vrlo va¾na komponenta je CRM (Customer Relations Management. On vidi posveæenost klijentima, ali i omoguæuje uslugu najma i usluge. Aplikacija Trade Book namijenjena je objavljivanju, dokumentiranju i izvoðenju razlièitih vrsta izvje¹æa. Ureðaj znaèajno pobolj¹ava svakodnevne aktivnosti raèunovoða.Posljednji modul delegacija Enova - Business je pru¾anje podr¹ke slu¾bi i rje¹avanju domaæih i vanjskih izaslanstava. U odreðenoj mjeri, to poma¾e funkcioniranju tvrtke na posljednjoj pozadini. Enova cjenik prilagoðen je svakom poduzeæu. Èimbenici uzeti u obzir velièinu poduzeæa i izbor modula. Takoðer je moguæe dobiti u 3 verzije: srebro, zlato i platina.