Modularni program elektrieara

Program Optima je mre¾a mnogih integriranih modula koji se igraju na temelju ove baze podataka. Ovisno o sredstvima odreðene tvrtke, moduli se mogu slobodno kombinirati. Program napreduje izmeðu Microsoft Windows (jednokorisnièki rad i on-line klasa (Microsoft Internet Explorer 7.0 ili noviji.

Optima program radi iskljuèivo na temelju Microsoft SQL Server 2005, 2008 ili 2008 R2 (verzija 2000 nije podr¾ana. Tijekom instalacije upoznajte se s drugim zahtjevima za konfiguraciju elektronièke opreme i sadr¾ajem samostalne licence. Sustav ljudskih potencijala namijenjen je djeci i srednjim poduzeæima. Savr¹eno radi s raznim modulima kao ¹to su fakturiranje, upravljanje, trgovina s èasopisom. Omoguæuje vam da:- registracija zaposlenika,- namire plaæanja, uzimajuæi u obzir izostanke, prekovremeni rad- provjeru odsutnosti zaposlenika, dane dopusta,izrada ispravaka popisa radnih mjesta za knji¾enje,- ugovaranje,- obraèunavanje odsutnosti u vezi s roditeljskim, roditeljskim dopustom, rodiljnim dopustom, drugim dopustom za porod,- podjela naplate naknade u gotovini i transfera s naznakom odgovarajuæeg bankovnog raèuna,- namirenje ugovora s inozemstvom,- obraèun i ispis poreznih prijava,- generiranje HR dokumenata kao ugovora o radu, aneksa ugovora,- priprema izjava za PFRON i pomoænih ispisa za DEK-II i DEK-I-0,- arhiviranje HR obrazaca,- namirenje naknada zaposlenih u inozemstvu.Modul za ljudske resurse i plaæe dodatni je posao, kao i usluga za kreditne i kreditne fondove. Mo¾e se povezati s Comarch ERP XL metodom, s Comarch ERP Altum organizmom, s mobilnim aplikacijama: Comarch ERP e-Pracownik i Comarch ERP Mobile Fleet. Pravilno uvoðenje informacija u Optima sustav omoguæuje uèinkovitu organizaciju HR odjela i tajni¹tva. Modul suraðuje s timom P³atnik, ¹to rezultira nagodbama sa Zavodom za socijalno osiguranje.