Naziv in enjera

Na¹a in¾enjerska tvrtka u Krakovu je podruèje na kojem, zahvaljujuæi radu struènih in¾enjera, ne samo da su napravljeni specijalizirani projekti, veæ i najte¾e klase u graðevinarstvu. Uz izuzetnu pa¾nju mo¾ete biti sigurni da vas gradnja ili tehnièka investicija neæe razoèarati.

Tko su na¹i gosti? Uèinit æemo sve kako bi osigurali da ste u poljskom timu ne samo dobro obrazovani, veæ i dinamièki osvojili dogaðaj u privatnim specijalizacijama. Moja mama sama tvrtka neæe biti zaostala zbog promjenljivih potreba tr¾i¹ta, zato se brinemo za sastav na¹ih in¾enjera da zapoènu svoje vje¹tine.

Ponuda usluga na¹eg ureda stalno raste. Kao mala, zaustavljamo mre¾u i modernizaciju strojeva za industriju u kojima koristimo najbolje komponente kvalitete. Nudimo i servis, koji je dizajn vizijskih sustava koji zahtijevaju i najnapredniju optiku. Programiranje je takoðer odabrano u poljskom. Na¹i dobri programeri ne samo da u¾ivaju u programima, veæ i stvaraju sigurnosne kopije koje su vrlo vrijedne za svaku kriznu situaciju.

Na¹a in¾enjerska tvrtka prodaje ne samo profesionalnu tehnièku pomoæ. Osnovali smo na konferencijama aktivnosti s poljskim klijentima. Zahvaljujuæi na¹em znanju o najmodernijim tehnikama, mo¾emo savjetovati najprikladnije rje¹enje koje ne samo da ¹tedi vrijeme i novac, nego i zadovoljstvo projekta. Na¹ svijet vas neæe razoèarati.