Pakiranje vakuumskih madraca

Nitko ne voli tro¹iti i uni¹tavati hranu. Ne èesto u na¹im domovima. Sreæom, postoje naèini da se produ¾i svje¾ina na¹e hrane. ©to je? Odgovor je nevjerojatno koristan - trebali biste poèeti pakirati hermetiènu hranu u biljci.

Da bismo zapoèeli proces za¹tite na¹e hrane od ¹tetnog djelovanja zraka, vlage i bakterija, moramo kupiti odgovarajuæu opremu. Postoji mnogo metoda vakuumskog pakiranja. Mo¾emo odluèiti, primjerice, za dodatne spremnike za vakuumsko pakiranje. Izraðeni su od umjetnih materijala, zahvaljujuæi tome ¹to su takoðer otporni na nove temperature, do kojih se mogu zagrijati u kuæi¹tu u mikrovalnoj peænici, kada i do smrzavanja zamrzivaèa. Vakuumski spremnici uvijek se èvrsto zatvaraju. Jednom kada se hrana pohrani u takvom spremniku, zrak se isisava iz nje.Druga tehnika je vakuumsko pakiranje hrane u vakuumskim vreæicama. Na taj naèin trebat æe nam ne samo posebne vreæice, nego i zavarivaè. Na taj naèin stvara sada¹njost, stavljamo hranu u vreæicu, stroj æe najprije isisati zrak iz nje, a zatim je zatvoriti, dajuæi nam hranu svje¾inom i mirisom. Jo¹ uvijek postoje razlièiti naèini vakuumske vreæice za pakiranje, koje imaju vijak, zahvaljujuæi èemu nam neæe trebati zavarivaè. Imat æemo previ¹e da imamo ruènu pumpu, zahvaljujuæi kojoj æemo moæi ruèno usisati zrak iz vreæice.Meðutim, ne smijemo zaboraviti da, iako vakuumsko pakiranje produljuje svje¾inu na¹e hrane, ne èini ga uvijek potrebnim za konzumaciju. Vrijedi oznaèiti toèan datum pakiranja na bilo kojem spremniku ili vreæici. I stvarno, u hladnjaku, pite ili kobasice mogu biti presavijene 8-9 dana, meso do 25 dana, a sirevi do 20 dana. Ako vakuumski pakiramo kuhano meso, mo¾emo konzumirati i nakon otprilike 15 dana. Jo¹ dulje mo¾emo imati hranu u zamrzivaèu, dokaz da æe sirova riba pakirana u vakuumu biti zdrava nekih 12 mjeseci.Kako æe se onda kupovina kontejnera, vreæa ili zavarivaèa brzo vratiti i u¹tedjet æemo na rezultatima hrane koji æe du¾e trajati. Vakuumsko pakiranje nema puno vremena, samo uzmite trenutak i du¾e u¾ivajte u svje¾oj hrani.