Plastieni sakupljae pra ine

Vreæice za pra¹inu, zahvaljujuæi velikom izboru filtar vreæica razlièitih artikala i razlièitih oblika i velikog sustava za èi¹æenje, poèev¹i od mehanièkog do sustava za ispuhivanje i odabira prljav¹tine sa stlaèenim zrakom, nalaze primjenu u gotovo svim granama industrije, gdje postoji problem s neèistim zrakom u tijeku industrije.

MirapatchesMirapatches - Učinkovito rješenje za tretman mršavljenja.

Vrlo atraktivni - modularni filteri, koji se uzimaju posebno u drvnoj industriji i industriji namje¹taja, vrlo precizno obavljaju svoju ulogu iu uklanjanju raznih vrsta pra¹ine, kao ¹to su papir, plastika, itd. kada se i pojedini osjetljivi pra¹ni kolektori koriste pojedinaèno za dane strojeve.

Pra¹kasti kolektori ulo¾aka, unatoè njihovoj maloj velièini, odlikuju se cijelom povr¹inom filtracije. Koriste se za suhu i finu pra¹inu. Separatori koferovane pra¹ine koriste se u industrijskoj filtraciji s malim koncentracijama pra¹ine. Iz znati¾elje na vlastitoj mre¾i, postoji kljuèni prostor za filtriranje.

Puno te¹kih razmjera predlo¾enih kolektora za pra¹inu daje nam dobar odabir stroja prema potrebama potro¹aèa. Vi¹e vijesti o na¹oj ponudi mo¾ete preuzeti na internetskoj stranici Poljske ili izravno povezati s nama.

Ureðaj za uklanjanje pra¹ine koji nudimo vidljiv je u klasi otpornoj na eksploziju, ¹to znaèi da je to sakupljaè pra¹ine napravljen u skladu s odredbama direktive atex u EU, atex sakupljaè pra¹ine.

primjena:- pra¹ina, piljevina, strugotine od obrade drva- bru¹enje pra¹ine s filerima raznih materijala- uljna magla, itd.

Pozivamo vas da se upoznate s novim separatorom filtracije s modularnom strukturom, koji æe zahvaljujuæi stabilnoj konstrukciji, multifunkcionalnosti, moguænosti kori¹tenja razlièitih oblika, naèinu pra¾njenja i èi¹æenja filtarskih èahura pronaæi vi¹e u izvedbi glave i zadr¾ati ga èistim, a tijekom zime sustav recirkulacije æe vratiti topli zrak natrag u hodnik.