Potvrda 08330

Obveza èuvanja kopija potvrda nepovoljna je za mnoge poduzetnike. Za potrebe Porezne uprave kopije treba nositi pet godina.

Titan gel

Nakon transakcije kreiraju se dvije potvrde - i originalna kopija, koja zatim slijedi tvrtka koja ju je izdala. Kopije raèuna s fiskalnog pisaèa uvijek su u obliku dugaèkih papira. Ovaj pristup je vrlo te¾ak. Prije svega, on ide u situaciju u kojoj poduzetnik mora pohraniti tisuæe peciva u prirodnom dometu. Istovremeno, nisu trajni jer se lako mogu izblijediti, primjerice pod utjecajem sunèeve svjetlosti, pa ih je potrebno pa¾ljivo za¹tititi od nepovoljnih èimbenika.

Meðu navedenim razlozima, mnoge tvrtke odluène su ulagati u fiskalni ureðaj novitus deon e koji u cijelosti ¹tedi kopiju raèuna u elektronièkom obliku. Ovo rje¹enje jasno olak¹ava prikupljanje takvih podataka. Umjesto tisuæa role, jedna memorijska kartica je dovoljna. Podaci se i dalje mogu kopirati na druge nosaèe, ¹to æe ih takoðer osigurati.

Elektronske kopije raèuna s fiskalnog pisaèa imaju i druge velike prednosti. Prije svega, oni omoguæuju prilièno velike u¹tede. Iako kupnja pisaèa s takvim prijedlogom nije najmanji tro¹ak, i pomoæi æe vam smanjiti tro¹kove u dugom roku. To je uglavnom zato ¹to mo¾ete iskljuèiti kupovinu papira.

Ulaganje u suvremeni standard pribora bit æe mnogo pozitivnije sa stajali¹ta poduzetnika koji provode specifiènije aktivnosti, koji svakodnevno tro¹e nekoliko desetaka ili nekoliko stotina raèuna. U tom sluèaju, kupnja i za¹tita rola papira s kopijama potvrda postoji na temelju velikog optereæenja, ¹to uzrokuje nepovoljan i skup rad i uèinkovitost rada.

Blagajne i pisaèi s moguæno¹æu elektronskog spremanja raèuna izuzetno su zanimljivo rje¹enje, koje vrijedi razmotriti pri kupnji ove vrste posuða za poslove tvrtke. Takvi pisaèi su odgovorni za snagu trgovina. To su ureðaji posveæeni poslovima velikih trgovina, ali i manjim tvrtkama, pa je va¾no odabrati rje¹enje koje æe zadovoljiti potrebe odreðenog naziva i neæe biti preskupo.