Raeunalni program koji pru a usluge u raeunalnoj mre i

Sustav enova 365 je softver ERP klase koji je razvijen na kraju pobolj¹anja operativne uèinkovitosti tvrtke. Prema podacima proizvoðaèa, sustav enova 365 obraðuje vi¹e od osam tisuæa poljskih tvrtki!

Enova pati od morskih potreba tih poduzeæa.Multifunkcionalnost æe vam omoguæiti da nacrtate toèno potrebnu funkcionalnost. Modularnost omoguæuje dodavanje i li¹avanje moguænosti sustava, zbog èega je va¾no prijeæi s prave verzije na napredne funkcionalnosti.Sustav omoguæuje potpunu mobilnost.Djeluje s konstrukcijom prozora 7 & nbsp; i iznad i omoguæit æe vam uslugu na va¹em tabletu.Ostale dostupne opcije su publikacija na va¹em pametnom telefonu koju tra¾i web-preglednik.Sustav omoguæuje potpunu za¹titu i odabir zadataka.Operatori se dodjeljuju iz razdoblja primjene. Faza provedbe zadatka sigurno æe se provjeriti u bilo kojem trenutku. To sprjeèava zastoje i tra¾im izgubljene dokumente.

Enova sustav isporuèuje se u tri vrste.1. Standardna kupnja licenci - prestaje s klijentovom imovinom zajedno s ponudom za a¾uriranje. Idealna opcija za tvrtku sa subvencijama ili leasingom.2. Iznajmljivanje softvera - vrijednost se dobiva u sluèaju pretplate za imovinu odabranih elemenata sustava. Idealno rje¹enje za mlade i male tvrtke.3. Najam plana i infrastrukture - cjelokupnu uslugu obavlja dobavljaè. Elementi se iznajmljuju zajedno s poslu¾iteljem, a¾uriranjima i sigurnosnim kopijama. Sustav je odmah spreman za kori¹tenje! Idealno rje¹enje za kraste koje ne ¾ele ulagati u IT opremu.

Enova sustav proizvodi Soneta sp Z.o.Tvrtka je osnovana 2002. godine te je zahvaljujuæi struènim informacijama i kompetentnoj slu¾bi postigla tr¾i¹ni uspjeh.Sonetina misija je pru¾iti softver koji omoguæuje Prijateljima i Mu¹karcima postizanje najvi¹e energije u kori¹tenju informacijske tehnologije, potrebne za postizanje poslovnog uspjeha.Tvrtka je dru¹tveno zaposlena i odr¾ava zaklade kao ¹to su "Wiosna" ili "Mimo wszystko Anna Dymnej".