Raeunalni sustav za restorane

Od planiranja resursa poduzeæa na engleskom jeziku, tako da ni¹ta drugo osim dr¾anja resursa poduzeæa. Erp sustav je tada naèin na koji uèinkovito planiramo upravljanje cjelokupnim rezervama tvrtke. Takoðer postoji ista definicija u kojoj se raèunalni sustavi koriste za potporu voðenju poslovanja ili suradnji grupe koja suraðuju jedni s drugima u odreðenoj tvrtki.

Optimizacija resursaOni to èine prikupljanjem informacija i omoguæavanjem funkcioniranja prethodno prikupljenih informacija. Ta podr¹ka mo¾e biti rezultat ljudi ili dijelova upravljaèkih razina i omoguæuje optimizaciju resursa koji planiraju koristiti korporacije i procese koji se u njima odvijaju. Postoji nekoliko vrsta ERP sustava koje prilagoðavamo klasi integriranih informacijskih sustava. Jedan od njih je modularan naèin koji se pojavljuje iz slobodnih aplikacija koje rade zajedno. Drugi je integrirani sustav koji se temelji samo na jednoj poznatoj i odreðenoj poslovnoj platformi, u kojoj nema razmjene podataka izmeðu modula.

Razvoj MRP sustavaSustavi za planiranje resursa u uredu su novi kao i razvoj MRP II sustava. Jezgra podataka je piæe iz njihovih va¾nih trenutaka. Moduli se obièno odnose na sljedeæa podruèja: prodaja, upravljanje odnosima, nabava, skladi¹tenje, raèunovodstvo i financije. Ove metode èesto æe nam omoguæiti da postavimo dozvole za kontakt za potro¹aèke podatke. Drugi va¾an dio tih organizama je pru¾anje korisnicima izvr¹enja procesa planiranja, razgovor o izradi promjena, kao ¹to je procjena alternativnih rje¹enja ili ispravljanje. Rje¹enja koja predla¾e sustav stoga su dokaz promjene velièine isporuèitelja. Trenutaèno ERP sustavi s gornjim i srednjim policama èine izravnu platformu za razvoj aplikacija.