Razvoj informacijske tehnologije u bankarstvu

Razvoj nove tehnologije kupit æe se za izgradnju tehnolo¹ki naprednih strojeva u poljoprivrednom, industrijskom, prehrambenom i drvnom sektoru. Ovi strojevi su organizirani tako da ubrzavaju i podr¾avaju proizvodne procese proizvoda u odreðenoj industriji. Nesumnjivo, magnetski separatori su meðu tim strojevima.

©to je magnetski separator?Postoje ureðaji s velikim magnetskim uèinkom (njihova sposobnost ovisi o vrsti potra¾nje, ljudi koji peru razne labave i jednostavne materijale od metalnih neèistoæa - meðu ostalima:- metalne podloge- vijci matica- ¾ice- èavle itd.Zahvaljujuæi njihovom brandu, mogu se koristiti u gotovo svakom dijelu u kojem se oèekuje izvrsna kvaliteta da odvaja ne¾eljene metalne neèistoæe od radnog materijala.

Uzorci i vrijednost magnetskog separatora?Da bi bilo toliko va¾no objasniti rad magnetskog separatora, morate priznati njihove va¾ne vrste. Posljednje su: grede i magnetne trake, magnetne re¹etke, separatori ladica i bubnja, putne èetke - takoðer poznate kao magnetne metle, i one s malo napredne tehnologije - ruèni magnetski separatori.

Grede i magnetne trakeGrede i magnetne trake: montirane su preko transportnih traka tako da mogu odabrati metalne neèistoæe iz predmeta (kao ¹to su povræe i proizvodi koji se nose na transportnim trakama. Ova metoda magnetskih separatora najprije se koristi u prehrambenoj industriji.

Magnetske re¹etkeMagnetske re¹etke: to je stil magnetskih separatora èija je glavna svrha odvajanje magnetskih elemenata od neke vrste rastresitog materijala - pijesaka, granulata, ¾itarica. Glavni dio za odvajanje je povr¹ina magnetskih valjaka (re¹etki.

Separatori ladicaSeparatori ladica: kao i prethodni opisani, slu¾e za odvajanje mekih magnetskih elemenata od rasutih materijala, kao ¹to su granule pijeska i ¾itarica. Meðutim, dizajn ladice znatno pojednostavljuje i ubrzava proces èi¹æenja. Uhvaæeni, nepo¾eljni elementi ulaze u vrlo dizajniranu do posljednje ladice, ¹to je va¾no da se toèno isprazni.

Odvajaèi bubnjaSeparatori bubnja: ovaj stil magnetskih separatora otkrit æe svoju prvu primjenu u industriji plastike, recikliranja i keramike. Bubnjevi i dugotrajno stanje daju se okomito na stra¾njoj strani transportera, gdje se koriste za zavr¹no èi¹æenje ne¾eljenih metalnih elemenata. Vrlo su prikladne za prirodu separatora u komorama za mljevenje.

Èetke vo¾njeZubne èetke, takoðer poznate kao magnetne metle: poznaju svoju prvu primjenu u automobilskoj metodi, u poduzeæima koja se budi u obradi metala, i gdje god podloga mo¾e biti kontaminirana metalnim elementima - metalnim podlozima, vijcima, èavlima, komadima ¾ice itd.

Konusni separatoriKonusni separatori: ovi se alati koriste za èi¹æenje tekuæih i rastresitih materijala, vrlo èesto se grade u cjevovodima u tzv. wyczystkach. Njihov dizajn je oèito velik i mo¾e se vi¹e koristiti u prehrambenoj industriji, keramici i snazi raznih industrija.

Magnetski separatori rukomDrugi i istovremeno magnetski separatori su ruèni magnetski separatori. U to su vrijeme oni najmanje napredni tehnolo¹ki ureðaji, ali to ne znaèi da su manje korisni. Njihova uporaba je vrlo visoka. Poèev¹i od èi¹æenja na zavr¹etku odvajanja metalnih materijala.