Uzemljenje elektrificiranih tijela

Zadatak elektrostatièkog uzemljenja raèuna na smanjenje rizika od eksplozije zapaljivih tvari, na proizvodu iskre elektrostatske iskre. Rasprostranjen je u podruèju transporta i obrade zapaljivih plinova, pra¹aka i tekuæina.

Elektrostatièko uzemljenje koje ima drugaèiji oblik. Najlak¹i i nekoliko kompliciranih modela sastoje se od stezaljke za uzemljenje i od kabela. Sna¾niji i tehnolo¹ki napredniji opremljeni su planom za¹tite uzemljenja, zahvaljujuæi kojem je dopu¹teno isporuèiti ili transportirati proizvod kada je tlo èvrsto povezano.

Elektrostatièka uzemljenja najèe¹æe se daju u procesu utovara ili istovara ¾eljeznièkih cisterni, cisterni, baève, tzv. big-bags ili elementi procesnih instalacija.

Na kraju punjenja ili pra¾njenja spremnika s novim sadr¾ajem (npr. Spremnici s pra¹kom, granulama, tekuæinama mogu se stvoriti opasni elektrostatièki naboj. Izvor njihove formacije sigurno æe istovremeno biti mije¹anje, pumpanje ili prskanje zapaljivih tvari. Elektrièni naboj nastaje kontaktom ili prijenosom pojedinaènih èestica. Kolièina elektriènog naboja ovisit æe o elektrostatièkim svojstvima povr¹ina koje su u meðusobnom dodiru. Kao rezultat prirodne i brze veze s tlom ili nenabijenom metom, mo¾e se stvoriti kratki puls struje, koji æe biti vidljiv u konstrukciji iskri.Nedostatak kontrole nad iskrenjem mo¾e zapaliti mje¹avinu plinova i zraka, ¹to znaèi eksploziju ili opasnu eksploziju. Elektrostatièko uzemljenje eliminira opasnost od eksplozije zbog kontroliranog ispu¹tanja elektrostatièkih naboja.